Excel đến huannghe.edu.vn 365 Excel đến huannghe.edu.vn 365 dành đến máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web ứng dụng Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bấm vào một chữ cái để đi đến các hàm bước đầu bằng chữ cái đó. Hoặc nhấn Ctrl+F nhằm tìm hàm bằng phương pháp nhập vài chữ cái trước tiên hoặc một từ mô tả. Để nhấn thông tin chi tiết về một hàm, hãy bấm vào tên hàm kia ở cột đầu tiên.

Bạn đang xem: Ý nghĩa các hàm trong excel

A B C D E F G H I J K L M

N O p. Q R S T U V W X Y Z


Lưu ý: Dấu phiên bạn dạng cho biết phiên bạn dạng của Excel mà hàm được giới thiệu. Các hàm này sẽ không sẵn có trong những phiên bản trước.


Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tham khảo thêm về sự không giống biệt.


Tên hàm

Kiểu cùng mô tả

Hàm ABS

Math and trigonometry: Trả về giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo của một số

Hàm ACCRINT

Financial: Trả về chi phí lãi cộng dồn mang lại chứng khoán trả lãi định kỳ

Hàm ACCRINTM

Financial: Trả về tiền lãi cùng dồn đến chứng khoán trả lãi lúc đáo hạn

Hàm ACOS

Math & trigonometry: Trả về arccosin của một số

Hàm ACOSH

Math và trigonometry: Trả về cosin hyperbolic nghịch hòn đảo của một số

Hàm ACOT

Math and trigonometry: Trả về arccotangent của một số

Hàm ACOTH

Math & trigonometry: Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số

Hàm AGGREGATE

Math and trigonometry: Trả về một quý hiếm tổng phù hợp trong một list hoặc cơ sở dữ liệu

Hàm ADDRESS

Lookup and reference: Trả về tham chiếu bên dưới dạng văn bản tới một ô đối chọi trong một trang tính

Hàm AMORDEGRC

Financial: Trả về khấu hao cho từng kỳ hạn kế toán bằng phương pháp dùng thông số khấu hao

Hàm AMORLINC

Financial: Trả về khấu hao cho từng kỳ hạn kế toán

Hàm và

Logical: Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE

Hàm ARABIC

Math and trigonometry: chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số

Hàm AREAS

Lookup và reference: Trả về số vùng trong một tham chiếu

Hàm ARRAYTOTEXT

*

Text: Trả về mảng cực hiếm văn bản từ mọi khoảng tầm được chỉ định

Hàm ASC

Text: biến hóa katakana hoặc chữ cái tiếng Anh có phạm vi đầy đủ (hai byte) vào chuỗi ký tự thành ký kết tự có nửa độ rộng (một byte)

Hàm ASIN

Math và trigonometry: Trả về arcsin của một số

Hàm ASINH

Math và trigonometry: Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm ATAN

Math và trigonometry: Trả về arctangent của một số

Hàm ATAN2

Math và trigonometry: Trả về arctang từ những tọa độ x với y

Hàm ATANH

Math và trigonometry: Trả về tang hyperbolic nghịch đảo của một số

Hàm AVEDEV

Statistical: Trả về quý hiếm trung bình của các độ lệch tuyệt đối hoàn hảo của những điểm dữ liệu từ vừa đủ của chúng

Hàm AVERAGE

Statistical: Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó

Hàm AVERAGEA

Statistical: Trả về cực hiếm trung bình của những đối số của nó, bao hàm số, văn bản và quý hiếm lô-gic

Hàm AVERAGEIF

Statistical: Trả về giá trị trung bình (giá trị trung bình cộng) của tất cả các ô trong một phạm vi thỏa mãn nhu cầu một tiêu chuẩn đã cho

Hàm AVERAGEIFS

Statistical: Trả về mức độ vừa phải (trung bình số học) của toàn bộ các ô thỏa mãn nhu cầu nhiều tiêu chí.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Test Microphone Windows 10 Chi Tiết Nhất, Hướng Dẫn Cách Test Microphone Windows 10

Hàm BAHTTEXT

Text: chuyển đổi một số thành văn bản, bằng cách dùng format tiền tệ ß (baht)

Hàm BASE

Math và trigonometry: biến đổi một số thành bản trình bày dạng văn bạn dạng với cơ số đã cho (cơ số)

Hàm BESSELI

Engineering: Trả về hàm Bessel được sửa đổi In(x)

Hàm BESSELJ

Engineering: Trả về hàm Bessel Jn(x)

Hàm BESSELK

Engineering: Trả về hàm Bessel được sửa đổi Kn(x)

Hàm BESSELY

Engineering: Trả về hàm Bessel Yn(x)

Hàm BETADIST

Compatibility: Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Trong Excel 2007, đấy là một hàm Thống kê.

Hàm BETA.DIST

Statistical: Trả về hàm phân bố lũy tích beta

Hàm BETAINV

Compatibility: Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích đến một phân bố beta xác định

Trong Excel 2007, đấy là một hàm Thống kê.

Hàm BETA.INV

Statistical: Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định

Hàm BIN2DEC

Engineering: thay đổi số nhị phân sang thập phân

Hàm BIN2HEX

Engineering: biến hóa số nhị phân lịch sự thập lục phân

Hàm BIN2OCT

Engineering: biến hóa số nhị phân sang chén bát phân

Hàm BINOMDIST

Compatibility: Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng biệt lẻ

Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.

BINOM.DIST (Hàm BINOM.DIST)

Statistical: Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ

Hàm BINOM.DIST.RANGE

Statistical: Trả về phần trăm của tác dụng thử nghiệm bằng phương pháp dùng phân bố nhị thức

Hàm BINOM.INV

Statistical: Trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn

BITAND (Hàm BITAND)

Engineering: Trả về một "Bitwise And" của nhị số

BITLSHIFT (Hàm BITLSHIFT)

Engineering: Trả về một trong những giá trị được dịch sang trái bằng số bit dịch chuyển

BITOR (Hàm BITOR)

Engineering: Trả về một bitwise OR của 2 số

Hàm BITRSHIFT

Engineering: Trả về một số trong những giá trị được gửi sang phải bằng số bit dịch chuyển

BITXOR (Hàm BITXOR)

Engineering: Trả về một bitwise "Exclusive Or" của nhị số

Hàm hotline

Add-in và Automation: hotline một giấy tờ thủ tục trong một thư viện links động hoặc nguồn mã

Hàm CEILING

Compatibility: có tác dụng tròn số mang lại số nguyên sớm nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa

CEILING.MATH (Hàm CEILING.MATH)

Math and trigonometry: làm tròn số lên, đến số nguyên sớm nhất hoặc bội số sớm nhất có nghĩa

Hàm CEILING.PRECISE

Math & trigonometry: làm tròn số thành số nguyên sớm nhất hoặc bội số sớm nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.

Hàm CELL

Information: Trả về những thông tin về định dạng, địa chỉ hoặc ngôn từ của một ô

Bài viết liên quan