Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Dán Văn Bản Tiếng Anh Của Bạn Ở Đây

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu vãn nghữ pháp

Bạn tất cả thể thiết lập app ứng dụng từ điển bên trên Windows để tra tự điển dễ dàng khi đọc văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, fan học rộng lớn biết nhiều (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ điển auto
composite external symbol dictionary : tự điển cam kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển ký kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : từ bỏ điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : từ điển thể hiện
dictionary code : mã trường đoản cú điển
dictionary order : sản phẩm công nghệ tự từ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kiệu ngoài
frequency dictionary : tự điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thiết bị từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích hòa hợp
machine dictionary : tự điển thiết bị
main dictionary : tự điển thiết yếu
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển gửi vị
relocation dictionary : từ điển đưa vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển xác định lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái định vị
reverse code dictionary : từ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Hàm Sumifs Điều Kiện Ngày Tháng, Tính Tổng Giá Trị Dựa Trên Nhiều Điều Kiện

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish