Mỗi hành động nói có thể sẽ được thực hiện bằng một kiểu câu và mục đích khác nhau. huannghe.edu.vn sẽ tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo!

*

A. Kiến thức trọng tâm

I. Cách thực hiện hành động nói

1. Đánh số thứ tự trước mỗi câu trần thuật trong đoạn trích sau đây. Xác định mục đích nói của những câu ấy bằng cách đánh dâu (+) vào ô thích hợp và dấu (-) vào ô không thích hợp theo bảng tổng hợp kết quả bên dưới.

Đang xem: Soạn văn 8 bài: hành động nói (tiếp theo) trang 70 sgk

Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đề được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phỉa ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

(Hồ Chí Minh,Tinh thần yêu nước của nhân dân ta)

Mục đích

1

2

3

4

5

Hỏi

Trình bày

+

+

+

Điều khiển

+

+

Hứa hẹn

Bộc lộ cảm xúc

2. Dựa vào cách tổng hợp kết quả ở bài tập trên, hãy lập bảng trình bày quan hệ giữa các kiểu câu nghi vấn, cầu kiến, cảm thán, trần thuật với những kiểu hành động mà em đã biết. Cho ví dụ minh họa.

Xem thêm:

Mục đích

Câu nghi vấn

Câu cầu khiến

Câu cảm thán

Câu trần thuật

Hỏi

Hôm nay là thứ mấy?

Trình bày

Hôm nay là thứ hai

Điều khiển

Vẫn chưa đi học à?

Đi học đi

Nó đi học rồi.

Xem thêm: 5 Điều Cần Biết Về Biểu Đồ Trạng Thái Đăng Nhập, Biểu Đồ Trạng Thái

Hứa hẹn

Con sẽ đi học ngay bây giờ, được chứ?

Em sẽ đi học

Bộc lộ cảm xúc

Trời đẹp không?

Trời đẹp quá!

Trời đẹp.

Ghi nhớ

Mỗi hành động nói có thể được thực hiện bằng kiểu câu có chức năng chính phù hợp với hành động đó (Cách dùng trực tiếp) hoặc bằng kiểu câu khác (cách dùng gián tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *