Bài tập cơ bản này ta có thể có hướng giải quyết là sử dụng hàm abs trong ngôn ngữ lập trình C.

Đang xem: Hàm trị tuyệt đối trong c

Đầu vào sẽ là một biến nguyên dương N, yêu cầu của bài toán là tính giá trị tuyệt đối của N.

2. Lời giải

Đâu tiên ta tìm hiểu giá trị tuyệt đối của một số là gì?

Giá trị tuyệt đối của một số thực x được viết là |x|, là giá trị của nó nhưng bỏ dấu. Như vậy |x| = -x nếu x là số âm (-x là số dương), và |x| = x nếu x là số dương, và |0| =0. Giá trị tuyệt đối của một số có thể hiểu là khoảng cách của số đó đến số 0. Trong toán học, việc sử dụng giá trị tuyệt đối có trong hàng loạt hàm toán học, và còn được mở rộng cho các số phức, véctơ, trường,…

Để giải được bài tập giá trị tuyệt đối của N trong C bạn phải có kiến thức về toán học cơ bản, có kiến thức về lập trình C cơ bản và cách sử dụng hàm abs trong C.

Các bước thực hiện bài toán như sau:

Bước 1: Khai báo biến int N dùng để gán giá trị của N.

Xem thêm:

Bước 2: Nhập giá trị của N.

Bước 3: Sử dụng hàm abs trong C để tính giá trị tuyệt đối của N và in kết quả ra màn hình.

Xem thêm:

Chương trình giải bài tập tính giá trị tuyệt đối của số N trong C như sau :

#include#includeint main(){ //khai bao bien N int N; //nhap su dieu tu ban phim gan vao N printf(“Nhap N:”); scanf(“%d”, &N); //dung ham abs de tinh gai tri tuyet doi cua N printf(“Gia tri tuyet doi la: |%d| = %d”, N, abs(N));}Ví dụ tôi nhập N=-10

Kết quả:

Nhap N:-10Gia tri tuyet doi la: |-10| = 10

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập tính giá trị tuyệt đối của số N trong C bạn đọc cần phải có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bản và các cách sử dụng hàm abs trong C và các phép toán học cơ bản.

Bài tập này còn có hướng giải quyết khác như sau:

#includeint main(){ //khai bao bien N int N; //nhap su dieu tu ban phim gan vao N printf(“Nhap N:”); scanf(“%d”, &N); if(NVí dụ tôi nhập N=-20

Kết quả:

Nhap N:-20Gia tri tuyet doi cua N la : 20

Facebook TwitterLinkedin#includeint%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20N%20%20%20%20int%20N;%20%20%20%20//nhap%20su%20dieu%20tu%20ban%20phim%20gan%20vao%20N%20%20%20%20printf(Nhap%20N:);%20%20%20%20scanf(%d,%20&N);%20%20%20%20//dung%20ham%20abs%20de%20tinh%20gai%20tri%20tuyet%20doi%20cua%20N%20%20%20%20printf(Gia%20tri%20tuyet%20doi%20la:%20|%d|%20=%20%d,%20N,%20abs(N));/preVí%20dụ%20tôi%20nhập%20N=-10Kết%20quả:table%20style=border-collapse:%20collapse;%20width:%20100%;tbodytrtd%20style=width:%20100%;Nhap%20N:-10Gia%20tri%20tuyet%20doi%20la:%20|-10|%20=%2010/td/tr/tbody/tableh1span%20id=3_Tong_ket3.%20Tổng%20kết/span/h1Để%20thực%20hiện%20giải%20bài%20tập%20tính%20giá%20trị%20tuyệt%20đối%20của%20số%20N%20trong%20C%20bạn%20đọc%20cần%20phải%20có%20kiến%20thức%20cơ%20bản%20về%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C,%20bạn%20cần%20nắm%20vững%20cách%20nhập%20xuất%20căn%20bản%20và%20các%20cách%20sử%20dụng%20hàm%20abs%20trong%20C%20và%20các%20phép%20toán%20học%20cơ%20bản.Bài%20tập%20này%20còn%20có%20hướng%20giải%20quyết%20khác%20như%20sau:pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=c#includeint%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20bien%20N%20%20%20%20int%20N;%20%20%20%20//nhap%20su%20dieu%20tu%20ban%20phim%20gan%20vao%20N%20%20%20%20printf(Nhap%20N:);%20%20%20%20scanf(%d,%20&N);%20%20%20%20if(NPinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *