Excel cho huannghe.edu.vn 365 Excel cho huannghe.edu.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm…Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RIGHTRIGHTB trong huannghe.edu.vn Excel.

Đang xem: Hàm lọc ký tự trong excel

Mô tả

Hàm RIGHT trả về một hoặc nhiều ký tự cuối cùng trong một chuỗi, dựa vào số ký tự mà bạn chỉ định.

Hàm RIGHTB trả về một hoặc nhiều ký tự cuối cùng trong một chuỗi, dựa vào số byte mà bạn chỉ định.

Quan trọng: 

Các hàm này có thể không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

Hàm RIGHT nhằm để dùng trong các ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte đơn (SBCS), còn hàm RIGHTB nhằm để dùng với những ngôn ngữ sử dụng bộ ký tự byte kép (DBCS). Thiết đặt ngôn ngữ mặc định trong máy tính của bạn sẽ ảnh hưởng tới giá trị trả về theo cách như sau:

Hàm RIGHT luôn luôn đếm mỗi ký tự là 1, cho dù đó là byte đơn hay byte kép, bất kể thiết đặt ngôn ngữ mặc định là gì.

Hàm RIGHTB đếm mỗi ký tự byte kép là 2 khi bạn đã cho phép soạn thảo một ngôn ngữ hỗ trợ DBCS, sau đó đặt nó làm ngôn ngữ mặc định. Nếu không, hàm RIGHTB đếm mỗi ký tự là 1.

Các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS bao gồm Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc (Giản thể), Tiếng Trung Quốc (Phồn thể) và Tiếng Hàn Quốc.

Cú pháp

RIGHT(text,)

RIGHTB(text,)

Hàm RIGHT và RIGHTB có các đối số sau đây:

Văn bản Bắt buộc. Chuỗi văn bản có chứa các ký tự mà bạn muốn trích xuất.

Num_chars Tùy chọn. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm RIGHT trích xuất.

Xem thêm:

Số ký tự phải lớn hơn hoặc bằng không.

Nếu số ký tự lớn hơn độ dài của văn bản, hàm RIGHT trả về toàn bộ văn bản.

Nếu số ký tự được bỏ qua, thì nó được giả định là 1.

Num_bytes Tùy chọn. Chỉ rõ số ký tự mà bạn muốn hàm RIGHTB trích xuất, dựa trên byte.

Num_bytes phải lớn hơn hoặc bằng không.

Nếu num_bytes văn bản lớn hơn độ dài của văn bản, thì trả về tất cả văn bản.

Nếu num_bytes bỏ qua, thì nó được giả định là 1.

Xem thêm:

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *