Các tài liệu chỉ dẫn C/C++ trên website o7planning shop chúng tôi sử dụng Eclipse IDE. Chúng ta cần thiết đặt và thông số kỹ thuật Eclipse và môi trường thiên nhiên C/C++ trước lúc bắt đầu. Chúng ta có thể xem hướng dẫn tại:C là ngôn ngữ thành lập trước, và là ngữ điệu hướng thủ tục, nó dễ dãi được xúc tiến và chạy trên những hệ điều hành. C++ thành lập và hoạt động sau mở rộng từ C nó sẽ đem vào định nghĩa lập trình phía đối tượng, C là gốc rễ của C++, và C++ không thành lập và hoạt động để sửa chữa C, các thư viện của nó được không ngừng mở rộng lên khôn xiết nhiều.

Bạn đang xem: Cách sử dụng c free 5

Bạn đã xem:

Lập trình hướng thủ tục ở đây tất cả nghĩa là: các file nguồn (Chứa code của bạn) đã chứa các hàm. Trong những lúc đó hướng đối tượng người sử dụng file nguồn cất một class (lớp) và trong class gồm chứa các phương thức. Để call một phương thức trong một class các bạn cần tạo nên một đối tượng người sử dụng của class và kế tiếp gọi hàm thông qua đối tượng người sử dụng này, trong khi đó với phía thủ tục bạn có thể gọi trực tiếp.Trong tài liệu hướng dẫn này tôi sẽ hương dẫn bạn thao tác trên C. Còn C++ sẽ tiến hành đề cập tới trong một tư liệu khác.Nếu bạn làm việc với: Windows 64bit + Eclipse 64bit + Java64bit, bạn phải mở Eclipse với quyền Administrator, tất cả một vấn đề là Eclipse không in các message ra screen Console trong trường hòa hợp chạy ở cơ chế thông thường.

*
Trong tư liệu này tôi đã hướng dẫn các bạn lập trình C (C++ sẽ hướng dẫn trong tư liệu khác). Tuy nhiên project mà chúng ta tạo ra tại đây là C++, nhưng chúng ta chỉ thực hiện những thư viện của C.
*
*
*
*
Project đã được chế tạo ra, thực tiễn mã (code) của ví dụ như HelloWorld này còn có mã C++. Tuy nhiên chưa rất cần được quan trung ương tới nó.Tiếp theo bạn cần phải cấu hình để hoàn toàn có thể chạy được project trực tiếp bên trên Eclipse, vấn đề này rất quan trọng.

Chú ý: Hãy đổi tên hàm main của file nguồn CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial bởi một project của C chỉ cho phép một hàm main trên cục bộ Project.

Xem thêm: Các Quảng Cáo Hay Cho Bé Yêu Ăn Ngon, Quảng Cáo Hay Nhất Cho Bé Yêu Ăn Ngon


// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard đầu vào Output)#includeint main() // printf là 1 trong hàm của thư viện stdio.h// Đây là 1 trong những hàm để in ra màn hình Console một loại chữ.// là cam kết tự xuống dòngprintf(“Hello!, This is your first C example. ”);// In ra dòng thông báo ứng dụng sẽ kết thúc.printf(“Exit!”);// Hàm này trả về 0.return 0;Có một vài chú ý: Có một trong những hàm trong thư viện conio.h của C dường như không được cung cấp trong C++. Chẳng hạn như getch() – Vốn là 1 hàm tạm dừng chương trình chờ tính đến khi người dùng gõ một ký tự ngẫu nhiên mới tiếp tục chạy tiếp. Bởi vậy trong hướng dẫn này tôi nỗ lực không sử dụng các hàm như vậy trong các ví dụ.#includeint main() // Làm nào đấy tại phía trên ….// Dừng lịch trình tại đây,// chờ tính đến khi người tiêu dùng gõ một ký kết tự ngẫu nhiên mới liên tục chạy.// (Hàm này không được hỗ trợ đầy đủ)getch();// Làm gì đấy tiếp trên đây.

TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 khổng lồ 127 or 0 lớn 255%c
unsigned char1 byte0 to lớn 255%c
signed char1 byte-128 lớn 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 khổng lồ 32,767 or -2,147,483,648 to lớn 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 lớn 65,535 or 0 lớn 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 lớn 32,767
unsigned short2 bytes0 lớn 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 khổng lồ 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 to lớn 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước lưu giữ trữTập giá bán trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 to lớn 3.4E+386 địa điểm sau thật phân
double8 byte2.3E-308 khổng lồ 1.7E+30815 vị trí sau thiệt phân
long double10 byte3.4E-4932 lớn 1.1E+493219 địa điểm sau thật phân

// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard input Output)#include // Khai báo áp dụng thư viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte quan trọng để lưu trữ kiểu tài liệu này.printf(“Storage size for float : %d ”, sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của hình dạng float.// Hằng số này được khái niệm trong tủ sách float.hprintf(“Minimum float positive value: %E ”, FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, giá trị lớn nhất của kiểu dữ liệu float.// Hằng số này được có mang trong thư viện float.hprintf(“Maximum float positive value: %E ”, FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số vị trí buổi tối đa của phần thập phân.// Hằng số này được định nghĩa trong tủ sách float.hprintf(“Precision value: %d ”, FLT_DIG);return 0;

Toán tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn rộng hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 && a

// chú ý rằng vẫn chỉ có không ít nhất một khối lệnh được chạy.// lịch trình kiểm tra đk từ trên xuống dưới.// Khi phát hiện một đk đúng khối lệnh tại đó sẽ được chạy,// và chương trình không kiểm soát tiếp những điều khiếu nại còn lại….// Nếu đk 1 đúng thì …if ( condition1) // Làm gì đó khi điều kiện 1 đúng.// trái lại nếu đk 2 đúng thì ….else if( condition2 ) // Làm nào đấy khi đk 2 đúng// (Điều khiếu nại 1 sai).// trái lại nếu điều kiện N đúng thì …else if( conditionN ) // Làm nào đó khi điều kiện N đúng// (Các đk ở bên trên sai).// những trường phù hợp còn lại.else // Làm gì đấy ở đây.// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard đầu vào Output)#include int main_IfElseExample() {// Khai báo một số đại diện cho tuổi của bạn.int age;printf(“Please enter your age: ”);// Đôi khi sử dụng printf ko in ra ngay lập tức thông báo của bạn.// thực hiện fflush(stdout) để in thông báo ra màn hình Console ngay lập tức lập tức.// Chú ý: stdout là một trong những biến của luồng (stream) ghi ra screen Console// (Nó được tư tưởng trong thư viện stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf đang đợi các bạn gõ vào trong 1 đoạn văn bản từ bàn phím// (Và dìm Enter nhằm hoàn thành).// Nó vẫn quét lấy một số trong những (Chỉ định do tham số %d)// và gán vào biến đổi age.scanf(“%d”, &age);// kiểm soát nếu age nhỏ hơn 80 thì …if (age = 80 && age // áp dụng switch để đánh giá một quý giá của một biến.switch ( a_variable ) case value1:// Làm nào đó ở đây, nếu quý giá của vươn lên là == value1break;case value2:// Làm gì đấy ở đây, nếu quý hiếm của thay đổi == value2break;default:// làm điều nào đó tại đây// nếu giá trị của phát triển thành không thuộc các giá trị liệt kê nghỉ ngơi trên.break;#include int main() // Đề nghị tín đồ dùng chọn một lựa chọn.printf(“Please select one option: ”);printf(“1 – Play a game ”);printf(“2 – Play music ”);printf(“3 – Shutdown computer ”);fflush (stdout);// Khai báo một biến “option”.int option;// Hàm scanf sẽ đợi các bạn gõ vào trong 1 đoạn text từ bỏ bàn phím// (Và nhấn enter để hoàn thành).// Nó đang quét lấy một số (Chỉ định do tham số %d)// đưa thành số tự nhiên và thoải mái (integer) cùng gán vào đổi mới option.scanf(“%d”, &option);// soát sổ giá trị của “option”.switch (option) case 1:printf(“You choose to play the trò chơi ”);break;case 2:printf(“You choose khổng lồ play the music ”);break;case 3:printf(“You choose to lớn shutdown the computer ”);break;default:printf(“Nothing lớn do… ”);break;fflush(stdout);return 0;Có một vấn đề bạn đề ra câu lệnh break trong trường hợp này có ý nghĩa gì?.break vào trường hợp này nói với lịch trình rằng thoát ra khỏi switch. Vào trường hợp chúng ta không áp dụng break câu chương trình sẽ liên tục thực hiện các khối lệnh trong ‘case’ ở bên dưới (hoặc cả default) cho tới khi nó bắt gặp break, kể cả giá trị của phát triển thành trong trường hợp đó khác với giá trị trong ‘case’.